προϊόντα

Αλκυλο πολυγλυκοσίδιο (APG)

  • Σειρά
  • Οδηγός διασταυρούμενης αναφοράς
  • APG για το νοικοκυριό και το I&I

   Αλκυλοπολυγλυκοσίδες, Αλκυλοπολυγλυκοσίδη, APG για οικιακή χρήση, APG για βιομηχανική, APG για ιδρύματα, APG650, APG215, APG8170, APG425, APG225DK, Coco Glucoside, Lauryl Glucoside, Capryl Glucoside, Caprylyl/Desksidecy, GAPryllucosidecy, GAPryllucosidecy, GAPryllucosidecy,GAP APG1214,APG0810

    

   Προβολή Μοντέλων
  • APG Μείγματα και Παράγωγα

   Λαυρυλαιθέρα θειικό νάτριο και αλκυλοπολυγλυκοσίδιο και αιθανόλη, γλυκοσίδη Coco και μονοελαϊκό γλυκερύλιο, συμπολυμερές στυρολίου/ακρυλικών (και) κοκο-γλυκοζίτη, κεταρυλική γλυκοσίδη (και) κεταρυλική αλκοόλη, PO65, M68, AV11

   Προβολή Μοντέλων
  • Αλκυλο πολυγλυκοσίδιο (APG)

   Αλκυλοπολυγλυκοσίδιο, Λαυρυλογλυκοσίδιο, Δεκυλογλυκοσίδιο, Γλυκοζίτη Coco, Καπρυλυλο/Καπρυλογλυκοσίδιο, Εξυλογλυκοσίδιο, Βουτυλογλυκοσίδιο, C8-10 Αλκυλο Πολυγλυκοσίδιο, C12-14 Αλκυλο Πολυγλυκοσίδιο,Γλυκοζίτες κοκό και μονοελαϊκό γλυκερύλιο, γλυκοζίτης κεταρυλίου (και κεταρυλική αλκοόλη)

    

   Προβολή Μοντέλων
  • APG για Προσωπική Φροντίδα

   Ήπιο και πράσινο επιφανειοδραστικό, αλκυλο πολυγλυκοσίδιο, αλκυλο πολυγλυκοσίδιο, λαυρυλογλυκοσίδιο, δεκυλογλυκοσίδιο, γλυκοζίτη κόκο, καπρυλυλο/καπρυλο γλυκοσίδιο, APG1200, APG2000, APG818, APG0810, APG0814, APG0814,

   Προβολή Μοντέλων